Polityka w Zakresie Ochrony Środowiska

POLITYKA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Spółka ECO FIX jako producent opakowań tekturowych oraz odbiorca odpadów jest zaangażowana w umacnianie wizerunku firmy budzącej zaufanie, będącej w pełni odpowiedzialnym członkiem społeczności lokalnej, poprzez wysoki poziom odpowiedzialności społecznej: postępowanie etyczne, promowanie bezpiecznej pracy, wspieranie rozwoju pracowników i ich rodzin.

Spółka ECO FIX zobowiązuje się przestrzegać wymagań obowiązujących przepisów i regulacji prawnych, przepisów korporacyjnych, w tym przepisów ochrony środowiska oraz deklaruje pełne zaangażowanie w tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników, z uwzględnieniem wymagań w zakresie ochrony środowiska.

Spółka ECO FIX w Biznes Planie systematycznie ustala plany poprawy warunków pracy oraz stale dąży do zmniejszenia uciążliwości prowadzonej działalności produkcyjnej dla środowiska poprzez:

  • gotowość do poniesienia niezbędnych kosztów w celu ochrony środowiska naturalnego.
  • minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów i emisji, zapobieganie ich powstawaniu u źródła poprzez stałe dążenie do zmniejszania ilości odpadów powstających w procesie produkcji i powtórne ich użycie i recykling wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • zmniejszenie ilości zużywanej energii oraz ilości zużywanej wody,
  • współpracę z dostawcami w zakresie zminimalizowania wpływu wytwarzanych produktów zarówno na bezpieczeństwo pracowników Spółki ECO FIX, jak też na środowisko,
  • podnoszenie świadomości i wyszkolenia pracowników w zakresie najlepszych praktyk stosowanych w dziedzinie ochrony środowiska.

Przedstawione cele w zakresie ochrony środowiska mogą być osiągnięte poprzez aktywne działanie, wysoką świadomość i kooperację wszystkich pracowników. Każdy z nas jest odpowiedzialny za wykonywanie pracy z pełną odpowiedzialnością za środowisko.

Podstawowym obowiązkiem każdego pracownika Spółki ECO FIX jest znajomość i przestrzeganie ustalonej polityki w zakresie ochrony środowiska, a także sumienna jej realizacja. Pracownicy Spółki ECO FIX są zachęcani – a zarazem zobowiązani – do stałego podnoszenia świadomości w zakresie ochrony środowiska poprzez zgłaszanie przełożonym każdego odchylenia od przyjętych standardów bezpieczeństwa oraz każdego przypadku wystąpienia niebezpiecznych dla pracowników lub dla środowiska warunków pracy.

Zarząd Spółki ECO FIX będzie regularnie monitorować postęp w zakresie realizacji tych celów.

Jarosław Śniadała

Prezes Zarządu Wałbrzych, 20. grudnia 2021r.

ECO FIX Spółka z o.o.